T?ng H?p Ca?c Loa?i Ke?o Trong Bo?ng ?a? Th??ng G?p

T?ng H?p Ca?c Loa?i Ke?o Trong Bo?ng ?a? Th??ng G?p

Các lo?i kèo trong bóng ?á là m?t ph?n không th? thi?u ??i v?i nh?ng ng??i ?am mê cá c??c th? thao. Bài vi?t này s? giúp b?n n?m b?t rõ ràng và chi ti?t v? các lo?i kèo ph? bi?n nh? kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài x?u,… V?i t?ng lo?i kèo, b?n s? hi?u ???c cách th?c ho?t ??ng, cách ??t c??c giúp t?ng kh? n?ng th?ng c??c và mang l?i tr?i nghi?m thú v? khi tham gia cá c??c t?i LUCK8.

Kèo bóng ?á là gì?

Kèo bóng ?á là thu?t ng? ph? bi?n trong gi?i cá c??c, dùng ?? ch? các lo?i hình cá c??c trong các tr?n ??u bóng ?á. ?ây là cách ?? ng??i ch?i d? ?oán k?t qu? tr?n ??u và ??t c??c ti?n vào nh?ng d? ?oán c?a mình. 

Vi?c hi?u rõ các lo?i kèo giúp ng??i ch?i có th? ??a ra nh?ng quy?t ??nh cá c??c thông minh và chính xác h?n. Trên th? tr??ng hi?n nay, có r?t nhi?u lo?i kèo khác nhau, m?i lo?i kèo l?i có nh?ng ??c ?i?m và cách ch?i riêng bi?t. 

??ng ký Luck8 ngay ?? tham gia các lo?i kèo thú v? c?a nhà cái.

Các lo?i kèo trong bóng ?á

Trong th? gi?i cá c??c bóng ?á, vi?c hi?u rõ các lo?i kèo trong bóng ?á là ?i?u vô cùng quan tr?ng ?? giúp ng??i ch?i ??a ra nh?ng quy?t ??nh chính xác và có c? h?i th?ng cao h?n. D??i ?ây là m?t s? lo?i kèo ph? bi?n mà b?n nên bi?t.

Kèo bóng ?á Châu Á

Kèo bóng ?á châu Á, còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i Asian Handicap, là m?t trong các lo?i kèo trong bóng ?á ph? bi?n nh?t. Kèo này lo?i b? kh? n?ng hòa, giúp t?ng t? l? th?ng c??c. Ng??i ch?i s? ??t c??c vào ??i bóng v?i ?i?m ch?p d??ng ho?c âm, ngh?a là m?t ??i s? ???c ho?c b? tr? m?t s? bàn th?ng nh?t ??nh tr??c khi tr?n ??u b?t ??u. ?ây là cách giúp cân b?ng l?c l??ng gi?a hai ??i bóng khi có s? chênh l?ch v? ??ng c?p.

Ví d?: kèo 0:0 (kèo hòa ???c thua): ??i nào th?ng ng??i ??t c??c ??i ?ó s? th?ng ti?n. Kèo 0.5: n?u b?n ??t c??c vào ??i ch?p, ??i ?ó ph?i th?ng cách bi?t ít nh?t 1 bàn ?? b?n th?ng c??c.

Kèo bóng ?á châu Âu

Ti?p theo là kèo bóng ?á châu Âu, còn ???c g?i là kèo 1×2. ?ây là lo?i kèo ??n gi?n và d? hi?u, ??c bi?t phù h?p v?i nh?ng ng??i m?i b?t ??u tham gia cá c??c.

Kèo bóng ?á châu Âu có ba l?a ch?n: ??i nhà th?ng (1), hòa (x), và ??i khách th?ng (2). Ng??i ch?i ch? c?n ch?n m?t trong ba k?t qu? có th? x?y ra c?a tr?n ??u. Lo?i kèo này không s? d?ng ?i?m ch?p nh? kèo châu Á.

Ví d?: n?u b?n ??t c??c vào ??i nhà th?ng (1) và ??i nhà th?ng, b?n s? th?ng c??c. N?u b?n ??t c??c vào hòa (x) và tr?n ??u k?t thúc v?i t? s? hòa, b?n s? th?ng c??c.

Các lo?i kèo trong bóng ?á
Các lo?i kèo trong bóng ?á

Kèo bóng ?á tài x?u

Kèo bóng ?á tài x?u, hay còn g?i là Over/Under, là lo?i kèo d?a trên t?ng s? bàn th?ng c?a tr?n ??u. Nhà cái s? ??a ra m?t con s? d? ?oán v? t?ng s? bàn th?ng và ng??i ch?i s? ??t c??c vào c?a “tài” (s? bàn th?ng th?c t? cao h?n con s? d? ?oán) ho?c c?a “x?u” (s? bàn th?ng th?c t? th?p h?n con s? d? ?oán). ?ây là kèo khá ph? bi?n và ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n vì tính ??n gi?n và d? hi?u.

Ví d?: nhà cái ??a ra kèo tài x?u 2.5: n?u tr?n ??u có 3 bàn th?ng tr? lên, c?a “tài” th?ng. N?u có 2 bàn th?ng tr? xu?ng, c?a “x?u” th?ng.

Kèo bóng ?á th? ph?t

??i v?i nh?ng ai quan tâm ??n các y?u t? bên l? tr?n ??u, kèo bóng ?á th? ph?t là m?t l?a ch?n thú v?. Là lo?i kèo mà ng??i ch?i s? d? ?oán s? l??ng th? vàng và th? ?? trong m?t tr?n ??u. Ng??i ch?i có th? ??t c??c vào t?ng s? th?, ??i nào nh?n nhi?u th? h?n ho?c c?u th? nào s? nh?n th?.

Ví d?: nhà cái ??a ra kèo t?ng s? th? trong tr?n ??u là 4.5: n?u tr?n ??u có 5 th? tr? lên, c?a “tài” th?ng. N?u có 4 th? tr? xu?ng, c?a “x?u” th?ng.

Kèo bóng ?á penalty

Trong nh?ng tr?n ??u quan tr?ng ho?c khi hai ??i bóng có l?i ch?i phòng ng? ch?c ch?n, kèo bóng ?á penalty tr? nên h?p d?n. Kèo này d? ?oán các tình hu?ng liên quan ??n penalty trong tr?n ??u. Ng??i ch?i có th? ??t c??c vào ??i nào s? ???c h??ng penalty, s? l??ng penalty trong tr?n, và c?u th? nào s? sút penalty.

Ví d?: nhà cái ??a ra kèo ??i nào s? ???c h??ng penalty: b?n ??t c??c vào ??i A, n?u ??i A ???c h??ng penalty trong tr?n, b?n s? th?ng c??c.

các lo?i kèo trong bóng ?á

Kèo bóng ?á penalty
Kèo bóng ?á penalty

Kèo bàn th?ng

Cu?i cùng, kèo bàn th?ng là lo?i kèo mang tính gi?i trí cao và ?òi h?i ng??i ch?i ph?i có ki?n th?c sâu r?ng v? các c?u th? và l?i ch?i c?a ??i bóng. Kèo này d?a trên s? l??ng bàn th?ng c?a m?t c?u th? ho?c c?a c? ??i bóng trong tr?n ??u. Ng??i ch?i có th? ??t c??c vào c?u th? nào s? ghi bàn, ??i nào s? ghi bàn tr??c, t?ng s? bàn th?ng c?a c? ??i, ho?c cách th?c ghi bàn (?á ph?t, ?ánh ??u, v.v.).

Ví d?: nhà cái ??a ra kèo c?u th? A ghi bàn. N?u c?u th? A ghi bàn trong tr?n ??u, b?n s? th?ng c??c.

L?i k?t

Hi v?ng v?i nh?ng thông tin trên, b?n ?ã có cái nhìn t?ng quan v? các lo?i kèo trong bóng ?á. Hi?u rõ v? t?ng lo?i kèo s? giúp b?n t? tin h?n trong vi?c tham gia cá c??c và nâng cao kh? n?ng chi?n th?ng. Chúc các b?n may m?n và có nh?ng tr?i nghi?m thú v? v?i các kèo bóng ?á!